StuCom0045

RK-SCHULDBELIJDENIS T.O.V. PINKSTERGELOVIGEN

Belijdenis van zonden die de rooms-katholieken hebben begaan tegen de klassieke pinksterkerken. Door pater Kilian McDonnell, O.S.B.

Pater Kilian McDonnell, O.S.B., stichter en voorzitter van het Institute for Ecumenical and Cultural Research van St John’s Abbey te Collegeville, Minnesota, sprak deze belijdenis van zonden uit op de plenaire zitting van de Society of Pentecostal Studies, welke werd gehouden te Kirklland, Washington, op 16 maart 2000.

Hij bood deze tekst ook aan aan de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland, die hem publiceerden in hun orgaan de Parakleet, nr.76, 4e kw. 2000 en er op reageerden in de Parakleet nr. 77.

Op 12 Maart 2000 beleed Paus Johannes Paulus II nederig de zonden die de Katholieken hebben begaan gedurende het afgelopen Millennium. Ik bezit niet de autoriteit om namens de Katholieke Kerk te spreken; ik spreek als privé persoon. Maar ik geloof dat ik door de Geest wordt geleid om de zonden te belijden die Rooms Katholieken hebben begaan tegen gelovigen, die tot de klassieke Pinksterdenominaties behoren. Voor het uitspreken van deze belijdenis vraag ik - en alle Katholieken die mij bijvallen - niets terug dan vergeving.

Rooms Katholieken geloven dat de kerk het lichaam van Jezus Christus is. De kerk is heilig vanwege het Woord dat zij verkondigt, de sacramenten die zij viert, de genade van de Geest waar zij door leeft, de levens van de heiligen. Deze heilige Kerk heeft zondige leden, vanaf het hoogste ambt in de kerk tot aan de eenvoudigste gelovige. Zoals het Tweede Vaticaanse Concilie het stelde, de kerk heeft "het steeds nodig om gereinigd te worden, en streeft het pad van de boetedoening en vernieuwing onophoudelijk na (Constitutie over de Kerk § 8). De kerk is de heilige boetedoener.

Ik belijd de zonde van arrogantie, waarmee Katholieken Pinkstergelovigen hebben bejegend, hetgeen leidde tot intolerantie, discriminatie en uitsluiting. Wij hebben gebruik gemaakt van evangelisatie methoden die niet in overeenstemming waren met het Evangelie, waarbij de staat is gebruikt om Pinkstergelovigen het leven zuur te maken en te vervolgen. Als we in de meerderheid waren dan ontzegden we Pinkstergelovigen hun burgerrechten; waren we in de minderheid, dan eisten we ons burgerrecht ten volle op. Op deze manier werd de menselijke waardigheid geschonden en de rechten van hen die in Christus geloven met voeten getreden. Ik belijd dat veel Katholieken alle Pinksterkerken met ‘sekten’ hebben gelijkgesteld en hen aldus hebben vernederd.

Sprekend over andere Christelijke kerken en gemeenschappen, stelde het tweede Vaticaans Concilie dat "sommige, zelfs zeer vele, van de belangrijkste elementen en gaven, die er toe dienen om de kerk op te bouwen en leven te geven ook buiten de zichtbare grenzen van de Katholieke Kerk kunnen bestaan," en voegde daaraan toe dat deze andere kerken "een echt leven van genade kunnen voortbrengen" (Constitutie over de Eucumene § 3). Veel katholieken hebben die elementen in de Pinksterkerken die waarachtig tot het wezen van de kerk behoren en die tot heiligmaking strekken niet weten te herkennen. Wij hebben hen ‘enthusiasten’ genoemd en hebben de gaven en de spiritualiteit die zij bieden niet aanvaard. Naar het principe dat "waarheid alleen door de waarheid van worden verdedigd" (Constitutie over Godsdienstige Vrijheid, § 1) belijd ik dat Katholieken in verwijtbare onwetendheid van wat Pinkstergelovigen geloven, en in een onjuist daglicht hebben geplaatst door stereotiepen over hen te bevorderen.

Paus Johannes Paulus II sprak in 1992 over bewegingen die Latijns-Amerika veranderen. Hij schreef hun succes gedeeltelijk toe aan "het ontbreken van een sterk Gods-bewustzijn" bij Katholieke pastorale werkers, priesters en andere leiders. Ik vraag vergeving voor het schandaal dat de absolute heiligheid van God die straalt door Zijn Zoon, Jezus Christus, niet wordt weerspiegeld in de levens van Katholieken, in het bijzonder niet in het leven van priesters.

"Voor alle fouten uit het verleden, voor daden van ontrouw, niet in overeenstemming met het belijden, en laksheid" (Johannes Paulus II "Het komende derde Millennium," §33), vraag ik - en allen die bij daarin wensen bij te vallen, de Pinkstergelovigen ons te vergeven. Ik vraag Pinkstergelovigen uit de klassieke Pinksterkerken om te bidden, dat alle Katholieken zich tot God zullen keren, in het Evangelie van Jezus Christus geloven en "in de Geest zullen wandelen" ter verheerlijking van de Vader.

* "Klassieke Pinksterkerken" is een technische term, die een groep kerken of gemeenschappen aanduidt zoals de Broederschap van Pinkstergemeenten, de Assemblies of God, de Pentecostal Holiness Church, de Church of God (Cleveland), de Church of God of Prophecy, etc.

Kilian McDonnell

St. John’s Abbey,

Collegeville, Minnesota

USA

(vertaling drs. H.H. Zegwaart)

-----

Pater McDonnell - Benedictijner monnik en priester van de St. John’s Abbey te Collegeville, Minnesota in de VS - is een van de oprichters van de Society of Pentecostal Studies in 1970. Van 1972 af tot zijn recente terugtreden uit die functie, was hij door het Vaticaan benoemd als medevoorzitter van de Internationale Dialoog tussen de Klassieke Pinksterkerken en de Rooms Katholieken. Daarnaast had hij zitting in een aantal andere internationale oecumenische commissies, waaronder de internationale dialogen met de Volgelingen van Christus en met de Wereld Alliantie van Reformatorische Kerken,. Voorts had hij zitting in verschillende landelijke dialogen binnen de VS, zoals die met de Lutheranen en met de Presbyterianen.

Gedurende een aantal jaren was hij theologisch adviseur van de door de Amerikaanse Bischoppen ingestelde Commissie inzake de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Het Institute for Ecumenical and Cultural Research is een post-doctoraal onderzoekscentrum in Collegeville, Minnesota.

De Catholic Theological Society of America kende hem de John Courtney Murray Award toe vanwege zijn belangrijke bijdragen aan theologie en kerk.