Publicaties en presentaties Kees van der Kooi

tot en met 2002

I. Boeken

Categorie 1: wetenschappelijk

· De denkweg van de jonge Karl Barth: Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording, Amsterdam 1985 (dissertatie VU, cum laude)

· Duitstalige uitgave van de dissertatie: Anfängliche Theologie: Der Denkweg des jungen Karl Barth (1909-1927) (Beiträge zur evangelischen Theologie Bd. 103) München 1987.

· (met G. Harinck en J. Vree), 'Als Bavinck nu maar eens kleur bekende'. Aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919), VU-Uitgeverij, Amsterdam 1994.

· Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken, Zoetermeer 1995. 154 pag.

· (met J. de Bruijn), Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work (VU Studies on Protestant History 3) Amsterdam: VU Uitgeverij 1999, 320 pg.

· Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een christologie, Kampen 1999, 109 pg.

· (met D. van Keulen) bezorging en redactie van A. van Egmond, Heilzaam Geloof. Verzamelde artikelen, Kok Kampen 2001, 216 pg.

· Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik, Kampen 2002, 420 pg.

· Voor het bovengenoemde boek is door het NWO inmiddels een vertaalsubsidie toegezegd. Het is aanvaard voor publicatie in de engelstalige serie Studies in the History of Christian Thought, Brill, Leiden.

 

 

Categorie 2: vakpublicaties

 

· Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief: Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door dr. C. van der Kooi, (Sleutelteksten 1) Delft 1986.

· (met M.E. Brinkman), Het calvinisme van Kuyper en Bavinck (Sleutelteksten in godsdienst en theologie, deel 22), Zoetermeer 1997, 176 pg.

· (met R. van Woudenberg en K.C.T. van der Kooi), Brieven over God, geloof en zeker weten, Kampen 2002, 150 pg.

 

II. Wetenschappelijke artikelen en boekdelen

 

· 'Eberhard Jüngel over het zijn van God', Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 81(1981) 36-47.

· '"God is God". Over de zin vanhet onmenselijk begin van Barths theologie' in: J. Beumer/G.H. ter Schegget (red.), Karl Barth: Een theologisch portret, Baarn 1986, 9-19.

· 'Geheimenis: Over de aard van Gods tegenwoordigheid volgens de theologie van Eberhard Jüngel', Nederlands Theologisch Tijdschrift 45(1991) 120-133.

· (met A. van Egmond), 'The appeal to creation ordinances: a changing tide', in: REC Theological Forum 21/4 (December 1993), 13-25.

· "'Within proper limits'. Basic features of John Calvin's epistemology", Calvin Theological Journal 29(1994) 364-387.

· "Van binnenuit of van buitenaf. Het schisma rondom bijbel en openbaring." in C. van der Kooi/E. Talstra/J.H. de Wit, Het uitgelezen boek. Opstellen over de omgang met de bijbel als het Woord van God, (VU-Segmenten Deel 1) Zoetermeer 1995, 30-49.

· "Anthropomorphisms and Reliability in the Theology of John Calvin with a short note on Karl Barth" in: A. van Egmond and D. van Keulen (eds), Freedom (Studies in Reformed Theology, Vol.1) Baarn (uitgeverij Callenbach) 1996, 68-77.

· "Wat is de mens? Een theologische visie" in W.B. Drees (red.), De mens: Meer dan materie? Religie en reductionisme, Kampen 1997, 21-37.

· "Kennis van belang. Wetenschapsbeoefening in het licht van christelijke geloofskennis" in: J.P. Verhoogt, S.Griffioen en R. Fernhout (red.), Vinden en zoeken. Het bijzondere van de Vrije Universiteit, Kampen 1997, 98-116.

· "De opwekking van Jezus en onze geschiedenis", Kerk en Theologie 48(1997) 300-309.

· "Dankzij of ondanks de dood van Jezus", Nederlands Theologisch Tijdschrift 51(1997) 281-297.

· (met R.A. van Kooy e.a.), Rapport Profetieën, ingevingen en visioenen. Omgaan met bijzondere ervaringen, opgenomen in: Bulletin voor Charismatische Theologie nummer 39 (1997) 4-23.

· The Evangelical Movement and the Reformed Disposition. Strong and weak points, Theological Forum 25(1997) 8-15.

· "The Assurance of Faith: A Theme in Reformed Dogmatics in Light of Alvin Plantinga's Epistemology", Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 40(1998) 77-92.

· "Het thema van de zekerheid van het geloof in het licht van Plantinga's kentheorie" in: R. van Woudenberg/B. Cusveller (red.), De kentheorie van Alvin Plantinga, Zoetermeer 1998, 132-145.

· "Over de middellijkheid van Gods handelen. In discussie over het hagedisprincipe", Bulletin voor Charismatische Theologie, nummer 41 (1998) 14-21.

· "A Theology of Culture. A critical Appraisal of Kuyper's Doctrine of Common Grace" in: C. van der Kooi/J. de Bruijn, Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work (VU Studies on Protestant History 3) Amsterdam: VU Uitgeverij 1999, 95-101.

· "Hoge christologie terwille van een geschonden wereld. Dogmatische kanttekeningen" in: A. van de Beek/H.M Kuitert e.a., Jezus: Bij Hoog en bij Laag. De christologie van van de Beek en Kuitert, Zoetermeer 1999, 25-33.

· "Die große Taten Gottes. Bemerkungen zu einem unverzichtbaren theologischen Begriff" in: H.A. Krop/A.L. Molendijk/H. de Vries, Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven 2000, 341-353.

· "Einleitung" in Zeitschrift für dialektische Theologie 17 (2001), 6-7.

· "Het beroep op scheppingsordeningen. Een wisselend getijde" in: A. van Egmond, Heilzaam geloof. Verzamelde artikelen, Kampen 2001, 157-172.

· Lemma: Berkouwer, G.C. in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 5, Kampen 2001, 51-55.

· "De openheid in het theisme van de creatieve liefde. Een kritische beschouwing over Clark Pinnock", Soteria 19 (2002), 12-20.

 

 

III. Recensies (selectie)

 

· "Verzoening: Herstel door tussenkomst", in: Veluws Kerkblad, 8 mei 1998.

· Rec. E. Jüngel, Entsprechungen, en idem, Barth-Studien, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 83(1983) 109-112.

· Rec. meedenken met Edward Schillebeeckx, Gereformeerd Theologisch Tijdschrijft 85(1985) 49-51.

· Rec. Ingrid Spieckermann, Gotteserkenntnis: Ein Beitrag zur Grundfrage des neuen Theologie Karl Barths, Zeitschrift für dialektische Theologie 3(1987), 97-102.

· Rec. Kj. Hafstad, Wort und Geschichte: Das Geschichtsverständnis Karl Barths, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 89(1989) 124-127.

· Rec. H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis", ZdTh 9(1993) 101-103.

· Rec. E.P. Meijering, Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken. Van Irenaeus tot Barth, Amsterdam Gieben 1995 in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 96(1996) 86-87.

· Rec. K. Berger, Mag je in wonderen geloven, Kampen 1997, 176 pg in: Soteria 19(1999) 60-61.

· Rec. R. Chia, Revelation and Theology, ZdTh 17 (2001) 80-82.

· Rec. K. Runia, Op zoek naar de Geest, Kampen 2001 in: Soteria 18 (2001) nr. 4, 53-54.

 

· IV. Vakpublicaties

· 'Karl Barth en de vrijheid' in: Gereformeerd Weekblad 37, no. 5 en 6. (28-8 en 11-9-1981) 33-35, 41-42.

· (samen met R. van Woudenberg), "De zure appel van het naturalisme" in Beweging 59(1995) 39-42.

· "Schriftgezag en Schriftvertolking: Notities bij een briefwisseling" in Kontekstueel jrg. 9, nr. 4, maart 1995, 8-10.

· Inleiding bij "De zakelijkheid van de theologische arbeid", fragment van H.J. Iwand in: B. van den Toren en R. van Elderen (red.), Het geloofsleven van de theoloog in tekst en toelichting voor predikanten en studenten, Zoetermeer 1995, 32-36.

· "Breuk met de traditie? Over kennis van hogere dingen bij R. Steiner" in: J. Beumer e.a., Jezus & Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner, Kampen 1998, 62-72.

· "Conflict en verzoening in bijbels en theologisch perspectief" in: A.H.Blok/T.J. van der Ploeg, Welles, nietes. Omgang met conflicten, Zoetermeer 2000, 13-32.

· Vier preekschetsen in: Postille 2000-2001, onder redactie van Kerk en Prediking, Zoetermeer 2000, 110-122.

· "Historiciteit als de achilleshiel van de gereformeerde spiritualiteit?", Wapenveld jrg. 51 (2001) nr. 2, 10-14.

· "Doop, geloof en kinderdoop", Ouderlingenblad nr.914 maart 2002, 11-15.

· Twee artikelen over zegenen in Nieuw Vuur, januari en februari 2002.

· "De openheid in het theïsme van de creatieve liefde", Soteria 19 (2002) nummer 1, 11-20.

· "Isten megismerése az agnosztikus kultúrában", Confessio nr. 2, 2001, 18-23.

 

V. Populariserende uitgaven (selectie)

· "Onnodig of broodnodig?", In de Waagschaal 18 no. 8 (24-6-1989) 241-144.

· 'Theologisch hermeneutiek bij Barth en Miskotte', In de Waagschaal 18, no. 21 (10-2-1990) 645-656.

· "Pelgrimschap en voortgang", Kontekstueel 7(1993) nr. 6, 7-12.

· "Geloof in de eindtijd in de VS wijd verbreid", rec. van P. Boyer, When time shall be no more. Prophecy Belief in Modern American Culture (Harvard University Press) Cambridge, Massachusetts 1992 in Trouw 12 januari 1994.

· "Vragen naar zin en geloof in God", In de Waagschaal 23(1994) 385-388.

· "Zeker weten. Kuitert en de mystiek", Naar aanleiding van H. M. Kuitert, Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten heeft, Baarn 1994, in Friesch Dagblad, 22 december 1994.

· "Concentratie en verwijding", Radix 21(1995) 74-79.

· "Geloof en kerk meer dan alleen 'nuttig'", Trouw 24 mei 1995.

· "Fragmenten in samenhang", Kontekstueel 11e jaargang, nr. 2, 9-13.

· "De evangelische beweging herinnert de kerken aan hun opdracht", in: RO, Orgaan der reünistenorganisatie van de Societas Studiosiorum Reformatorum, nr. 3, sept. 1996, 14-25.

· "Antwoord op een leegte?", Benedictijns Tijdschrift 1996/1, 161-168. (over christelijk geloof en de esoterische beweging).

· "'Paulus' en Paulus", Trouw 8 juni 1995.

· "Oecumene is niet in alles gelijk zijn" en "Van vechten naar bouwen", art. in Friesch Dagblad naar aanleiding van Ref. Ecumenical Council in Grand Rapids, resp. 12 en 18 juni 1996.

· "De eniggeboren Zoon", Credo, December 1996, No.10, 6-9.

· Artikel over hemelvaart en triniteit in: Centraal Weekblad nr. 18, jrg.45. 2 mei 1997.

· "Vragen bij de evangelische theologie", Friesch Dagblad 30-5-97.

· "Verzoening, het nieuwe in een oude discussie", Woord en Dienst nr. 11, jrg. 46, 31 mei 1997, 3-4.

· "Verzoening en de weerbarstigheid van het leven. De betekenis van oude beelden" in: H. van Munster e.a., Uit op verzoening. Verzoening in praktijk en theologie, Kampen 1997, 64-71.

· "Heil" in: Centraal Weekblad, 46e jrg, no.1 (2 januari 1998)

· "Verzoening als interventie van God", Ouderlingenblad 75e jrg. febr. 1998, 19-22.

· "Verzoening: een kwestie van hinkelen" in: Kontekstueel 5 (1998) 8-11

· "De Bijbel als Woord tegenover ons", Beweging nr.4 62 (1998) 13-15.

· "Wat past er nog in het assortiment" Art. Centraal Weekblad 19 mei 2000.

· "Voor God is het Fries geen geheimtaal", Friesch Dagblad 21-1-2000.

· "Rapport plaatst synode voor dilemma", Friesch Dagblad, 27-11-2000

· "Barth in Amerika" In de Waagschaal 30 (2001) 325-328.

· "Het evangelie voor de MTV-generatie", In de Waagschaal 30 (2001) 357-359.

· "De moderne discussie over christologie", Centraal Weekblad 19 augustus 2000.

 

VI. Presentaties (selectie)

· November 1992, Sixteenth Century Conference, St. Louis: "Within proper limits: Calvin on the knowledge of God."

· "Concentratie en verwijding." Toespraak bij de aanbieding van Als Bavinck maar een kleur bekende (1995)

· Januari 1996, Bergen (N.H.), Benedictijns klooster, referaat Antwoord op de leegte. Over christelijk geloof en esoterie.

· Voordracht "Twintigste eeuwse christologie: breuk met de traditie?" op Symposium 'Jezus en Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner, georganiseerd door het Origenes-instituut op 30 november 1996 te Utrecht.

· Referaat op conferentie ‘Ways of Knowing’, op Dordt-College, Sioux Center, IA, USA, 5-8 augustus 1998, getiteld: "Variety of Scripture and the Coherence of Scriptural Doctrine: The doctrine of atonement, an example". Wordt gepubliceerd in conferentie-bundel.

· Medewerking aan cursussen op Hydepark, kerkelijke opleiding, verschillende malen.

· Referaat "Ziel en naam. Een pleidooi voor de herwaardering van de ziel" op het symposium 'Op zoek naar je credo', 29 september 2000 aan de Vrije Universiteit, Amsterdam georganiseerd door de christengemeenschap.

· Statement over christologie, op de Xart-conferentie in Mennoroode te Elspeet, 16-18 october 2000.

· "Struikelblok of Hinkelhok", Referaat over het hedendaagse debat over Jezus voor VU-podium, 7 november 2000, Haren.

· Lezing over verzoeningsdebat voor studentenvereniging Themelios, Utrecht, 7 december 2000.

· "De wederkomst en voleinding als horizon, 20 januari 2001 te Utrecht, in kader van toerustingscursus, Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. gepubliceerd door de Vrije Evangelische Gemeenten, September 2001.

· Opening en leiding van de deutschsprachige Barth-Tagung te Driebergen, 19-21 maart 2001.

· Lezing in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen over "De hedendaagse christologie", 20 maart 2001.

· Lezing voor studentenvereniging Amstelodamensis (CFSR) te Amsterdam over "Verzoening", 28 maart 2001.

· 30 maart-2 april 2001, deelname conferentie ‘Religion, Conflict en Reconciliation’ te Amersfoort. Paper over: "Three models of Reconciliation. A christian Approach". Wordt gepubliceerd in de serie Currents of Encounter, 2002.

· 9 mei 2001: Lezing over "Verzoening en conflict" voor de classis Amersfoort van de SOW-kerken

· 19 mei 2001: Voordracht "Zijn alle stemmen hetzelfde" op de conferentie Stemmen uit de Hemel. Over doorgevingen en profetieën. Een conferentie georganiseerd door landelijke SOW-kerken in het kader van de dialoog kerk en nieuwetijdsdenken in Groningen.

· Princeton, 11-15 2001, Conference of the International Reformed Theological Institute. Paper over: "Universality and Particularity: Karl Barth on the ‘munus propheticum’". Wordt gepubliceerd in 2003.

· 2 november 2001: Voordracht in Utrecht voor Internationaal Christelijk Studiecentrum over ‘Conflict en conflicthantering’.

· Referaat "Open genoeg? C.H. Pinnock en ‘the openness of God’", studiedag Op zoek naar een evangelische theologie op 30 januari 2002 op de VU.

· Lezing voor CFSR, Rotterdam 6 februari 2002.

· PAO-cursus over K. Schilder, Theologische Universiteit, Broederweg, Kampen, 13 maart 2002.

· "Sterker dan de dood? Over liefde, literatuur en sporen van God", referaat voor de landelijke dag van het Christelijk Literatuur Kontakt op 9 maart 2002 in Houten. Wordt gepubliceerd in literair tijdschrift Liter, zomer 2002.

· Referaat over hedendaagse christologie, voor VU-podium, 26 maart 2002, Hoogeveen, Bavinckhuis.

· Lancaster, Society for the Study of Theology, 8-11 april 2002. Paper: "The Openness of God. An critical appraisal of Clark Pinnock."

· Referaat "Over vergeving en verzoening. Conflict en conflictoplossing in theologisch perspectief", op de voorjaarsconferentie van de CVPPP (Chr. Vereniging van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), Ede 20 april 2002. Wordt gepubliceerd in tijdschrift Geloof en Psyche.

· University of St. Andrews, 1 mei 2002. Referaat: "A cognitive Plus only? Calvin on the sacraments".