Het hebben van een juiste Messiasbelijdend Joodse visie

rabbijn David Chernoff

David Chernoff is leider van Beth Yeshua in Philadelphia, Verenigde Staten. Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit de evangelische maandkrant Uitdaging maart 2003, die het op haar beurt ontleende aan Spirit of Messiah 2002, nr.1.

'Van de Issakarieten, die de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israël doen moest' (1 Kron.12:32).

Het is van groot belang binnen de Messiasbelijdende Joodse beweging dat wij op G'd zijn afgestemd, dat wij weten welk werk Hij doet en wat Zijn plannen zijn voor Zijn mensen en de wereld.

We hebben het steeds over de Messiasbelijdende Joodse visie, maar wat wordt hier precies mee bedoeld?

Vanuit spiritueel oogpunt is 'visie' een openbaring, onderscheidingsvermogen, of het begrijpen hoe G'd werkt door mensen heen. Een 'visie' kan ook een door G'd gegeven doel zijn voor ons leven, onze kinderen en onze bediening. Als we begrijpen wat G'd aan het doen is en als we daarmee op één lijn komen, dan zullen wij veel vrucht dragen voor Zijn Koninkrijk. Aan de andere kant, als wij niet de juiste visie ons doel voorbijschieten, dan zal onze arbeid kunnen eindigen in 'hout, hooi en stro'.

Het is daarom van groot belang voor ons om "de juiste visie" te hebben, en die tot een fundament van te maken in ons leven van daaruit Adonai dienen. U moet een visie hebben.

Theodore Herzl had visie voor een Joods thuisland. Ik geloof dat G'd veel mensen uit vroegere tijden, de eerste Zionisten, heeft geïnspireerd. Hun visie voor een Joods thuisland was niet volmaakt (want hij en anderen overwogen ook landen als Oeganda en Madagaskar); toch benaderde deze visie de plannen van G'd op dusdanige manier dat Herzl op een bijzondere manier een bijdrage heeft geleverd aan het oprichten van de Joodse Staat Israël.

Marin Luther King jr. had visie voor rassengelijkheid in heel Amerika, een land dat verenigd was en vrij, en niet verdeeld door racisme. Alhoewel hij jong stierf, wordt zijn visie tot en met de dag van vandaag uitgedragen.

Als u een visie heeft, die hopelijk door G'd is gegeven, dan zal deze visie u inspireren, u voortdrijven, veranderen en u richting geven. U zult u leven vormgeven volgens uw visie en dit gedurende uw hele leven uitdragen.

Ik heb het voorrecht en de eer gehad om op te groeien en volwassen te worden binnen de Messiasbelijdende Joodse beweging. Mijn ouders, Martin en Yohanna Chernoff, hebben jaren een bediening gehad onder Joden. Eind jaren '60 en begin 70-er jaren kregen zij de 'Messiasbelijdende Joodse visie' en stichtten zij een van de eerste Messiasbelijdende Joodse gemeenten en kregen grote invloed in deze nieuwe Messiasbelijdende Joodse beweging.

Gedurende de laatste 30 jaar heb ik veel leiders en leken ontmoet die 'visie' kregen voor het Messiasbelijdend Jodendom. Zij wonnen veel mensen voor de Messias en droegen veel vrucht voor Zijn Koninkrijk. Ook heb ik leiders en leken zien afdwalen, omdat zij G'ds werk niet begrepen of omdat zij eenvoudig hun eigen persoonlijke dromen en visie najoegen.

Het Messiasbelijdend Jodendom is een beweging die uit G'd geboren is en door Hem bezield wordt. Wij moeten altijd onze blik om Hem gericht houden voor leiding en om er zeker van te zijn dat wij in het centrum is van Zijn wil zijn.

Vier kernelementen spelen een rol om de visie van het Messiasbelijdend Jodendom te begrijpen. De beweging is:

1. Een opwekkingsbeweging. Messiasbelijdend Jodendom is een eindtijd geestelijk ontwaken van G'ds uitverkoren volk. Wij zijn de eerstelingen van de verlossing van Israël, het geestelijk herstel van Israël, dat parallel loopt met het fysieke herstel van Israël.

2. Een vervulling van profetie. Alle geestelijke opwekkingen hebben hun oorsprong in G'd maar de geestelijke opwekking van het door G'd uitverkoren volk is een rechtstreekse vervulling van profetie. 'Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen (...) Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en Adonai, hun G'd zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot Adonai en zijn heil  in de dagen der toekomst' (Hos.3:4-5). Wat een aanmoediging en kracht kan dat ons geven bij het binnenhalen van de oogst! Wij zijn een vervulling van de profetie.

3. Een product van de Roeach haKodesj (de Heilige Geest). De beweging is ontstaan uit een krachtige geestelijke opwekking die plaatsvond aan het eind van de 60-er jaren en begin 70-er jaren. Zij is niet ontworpen, geïnspireerd of gevormd door een mens (of door mensen), maar door de Roeach haKodesj. Niemand kan zich als verdienste aanrekenen dat hij deze beweging begonnen is. Geen architecten of beroemdheden, behalve Yeshua en de Roeach van Adonai. Wij moeten ervoor zorgen dat wij wandelen in de Geest ons dagelijks door Hem laten leiden.

4. Geroepen om het verbond te houden. Een ander belangrijk kenmerk in deze beweging is dat we door G'd geroepen om het verbond dat Hij met Avraham sloot, te bewaren, want dat heeft ons tot natie en volk gemaakt. Wij moeten Joods blijven. Wij mogen niet assimileren. Wij moeten een helder licht zijn voor ons volk om te laten zien dat het Joods is om in Yeshua te geloven.

Toen ik Yeshua als mijn Messias aannam, ontdekte ik met verbazing 0hoe Joods het geloven in Hem eigenlijk is. Dit geldt ook voor de schrijvers van Beriet Chadasja (Nieuwe Testament), met de Sjelichiem (Apostelen) en ook voor Yeshua Zelf. Als jonge Messiasbelijdende Joodse gelovige in de jaren 70, kwam ik tot het verbluffende besef dat ons geloof in de Messias het echte bijbelse Jodendom voor de hele wereld is.

De waarheid is dat de christelijke kerk uit de volken het geloof heeft ont-Joodst, door het los te koppelen van de Joodse wortels en het Joodse erfgoed. Het Messiasbelijdende Jodendom probeert om Yeshua en het geloof in Hem terug te brengen naar het rechtmatige bijbelse en historisch erfgoed. Een Jood wordt niet minder Joods waneer hij/zij Yeshua aanneemt, maar juist meer Joods: in wezen wordt hij/zij volledig, compleet Joods. Yeshua is niet gekomen om een nieuwe religie te beginnen, maar Hij is gekomen om het Joodse geloof tot vervulling te brengen. In Matt.5:17 zegt Yeshua: 'Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen'. Hoe zou ik als Jood dan minder Joods kunnen zijn als ik de Joodse Messias Yeshua van Israël aanneem?

Het is niet zo verwonderlijk, dat het vierde punt, het Joods blijven, kan leiden tot problemen en moeilijkheden. Gedurende de laatste 30 jaar, hebben Messiasbelijdende gelovigen op dit gebied juist 'de visie' gemist. Aan de ene kant moeten we vasthouden aan een sterke Joodse identiteit, voor onze kinderen, voor onze gemeente en voor onszelf. Het is duidelijk dat veel van onze 'Joodse identiteit' afkomstig is van onze cultuur, geloofsgemeenschap en de Joodse gemeenschap. Daarnaast zullen we sterke banden hebben met ons G'dsdienstig erfgoed, zoals tradities, gebeden, liturgie, enz. Tenslotte zal de Schrift de uiteindelijke sleutel voor onze identiteit zijn wanneer wij de Tora, de Profeten en Beriet Chadasja bestuderen. G'ds Woord bepaalt wie wij zijn in de Messias.

Toch kan het zijn dat in het pogen om de Joodse identiteit te handhaven, het heel makkelijk is om het zicht op de ware roeping, de collectieve 'Messiasbelijdende Joodse visie' uit het oog te verliezen. In plaats daarvan, kunnen wij ons er meer op richten 'om te proberen Joods te zijn', en door 'authentiek' te zijn uiteindelijk geaccepteerd te worden door de Joodse gemeenschap (niemand vindt het fijn om afgewezen te worden). Nog gevaarlijkere is het om, zoals vroeger, 'de rabbijnen te volgen' (Talmoed) door hen te verheffen tot geestelijke autoriteit in ons leven en binnen de beweging. Wij kunnen ook fouten maken met betrekking tot de christelijke kerk door te denken dat het onze belangrijkste taak is 'om bruggen te bouwen', de kerk terug te voeren tot haar Joodse wortels of dat zij zich moeten 'verzoenen'. Ondanks het feit dat al deze zaken belangrijk zijn, zijn zij niet het hoofddoel van onze roeping.

Uiteindelijk zouden wij kunnen vergeten waar wij vandaan kwamen en waar G'd ons toe geroepen heeft. Wij kunnen al onze tijd stoppen in het 'institutionaliseren' van de beweging, waarbij eindeloos getheologiseerd wordt, politieke strijd gestreden wordt en persoonlijke ambitie een rol speelt. Als de Messiasbelijdende Joodse beweging haar visie en roeping uit het oog verliest, dan zal deze eindigen in '...die met een schijn van g'dsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben' (2 Tim.3:5), het lege omhulsel van wat eens een geweldige beweging was.

Gedurende de laatste 30 jaar, ongeveer de periode dat ik in de bediening ben, hebben wij gezien dat de beweging gegroeid is van enkele honderden volgelingen tot honderdduizenden Joodse volgelingen in Yeshua. Terwijl deze beweging vroeger hoofdzakelijk was gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, is zij nu uitgegroeid tot een internationaal lichaam van gelovigen. Eerst was er maar een handvol Messiasbelijdende Joodse synagogen en gemeenten, nu zijn er wereldwijd waarschijnlijk 400 tot 500 synagogen. Waar eerst een klein groepje gelovigen in Israël was, bevindt zich tegenwoordig een steeds groter wordende, bloeiende, belangrijke beweging. Onze toekomst is spannend, maar wij moeten wel in de koers blijven en niet over gaan tot een compromis. Wij zijn het rechtmatige overblijfsel van Israël, de eerstelingen van de verlosten van Israël, maar zeker niet de laatste vruchten. Wij maken deel uit van het geestelijk herstel en dit herstel loopt parallel met het fysieke herstel van Israël. Wij zijn het hoofd en niet de staart van ons volk. Wij hebben de Messias gevonden waarover de Wet en de Profeten gesproken hebben en wij willen dat ook anderen het leven in Hem bezitten. Yeshua zei 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben in overvloed' (Joh. 10:10). Laten wij trouw blijven aan de Messiasbelijdende roeping en bestemming. Laten wij dagelijks eraan werken dat wij, in de kracht van de Roeach, de opwekkingsbeweging zijn waartoe G'd ons geroepen heeft, en laten wij onze profetische roeping uitwerken door ons volk terug te brengen naar hun eigen Joodse Messias.

[De auteur is leider van Beth Yeshua in Philadelphia, Verenigde Staten. Bovengenoemd artikel werd met toestemming overgenomen uit de evangelische maandkrant Uitdaging, die het op haar beurt ontleende aan Spirit of Messiah 2002, nr.1 (overname met bronvermelding toegestaan). De vertaling is van Patricia van Weert.]

 

 

Dit artikel is te vinden op website StuCom, http://home.hetnet.nl/~stucom onder nummer 0098. Op deze website staan meer artikelen over dit onderwerp evenals op de website van Towards Jerusalem Council II, www.TJCII.org