PERSBERICHT

 

Het appèl van de Pinksterbeweging na 100 jaar

 

VERSLAG 12e DIALOOG PINKSTERGELOVIGEN - KATHOLIEKEN

 

 

Wijk bij Duurstede, 29 juni 2006. 'Rooms katholieke Kerk wees niet bang als wij mensen naar onze kraam lokken, zorg gewoon dat je eigen kraam nog aantrekkelijker is.' Dat zei dr. Paul van der Laan tijdens de onlangs gehouden 12e bijeenkomst van dialoog tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en rooms-katholieken. Deze bijeenkomst stond in het teken van 100 jaar Pinksterbeweging en vond plaats in het r.-k. St. Janscentrum, te Den Bosch. Paul van der Laan zette uiteen welk appèl er volgens hem uitgaat van de Pinksterbeweging na 100 jaar.

 

KERK BESTAAT VOOR HAAR NIET-LEDEN

'Kerk, wordt weer vurig. Sta weer in vuur en vlam. Laat de Geest je vervullen, je in beweging zetten.' 'De Pinksterbeweging zegt aan de Kerk – Ga er op uit, want Jezus is voor iedereen gestorven (Joh. 3:16). Wij zijn overtuigde Arminianen en hebben weinig op met de uitverkiezingsleer. Wij zijn ook geen universalisten en geloven dat de mens die het offer van Jezus voor zijn zonden afwijst, veroordeeld zal worden en het eeuwige hellevuur zal wachten. Daarom is de verkondiging van het evangelie het wezen van de Kerk die in de eerste plaats bestaat voor haar niet-leden.' Aldus de bevlogen sprekende Van der Laan die als professor doceert in Florida en deze zomer in Nederland is.

Hij betoogde dat in veel opzichten de Pinksterbeweging dichter bij de Catholica staan dan bij het Reformatorische christendom. ' Zelf ben ik Rooms katholiek opgevoed en ik denk dat voor mij de stap naar de Pinkstergemeente minder groot was dan voor menig calvinist die tot onze rangen is toegetreden. De traditie van vasten bijvoorbeeld kende ik al, eveneens het geloof in wonderen. Zelfs de doop in de heilige Geest was mij door het sacrament van het vormsel niet helemaal vreemd.' En: 'Pinkstergelovigen herkennen in toenemende mate veel in de katholieke mystici.'

 

PINKSTERBEWEGING HOUDT KATHOLIEKE KERK SPIEGEL VOOR

Het vurige betoog van Van der Laan kreeg een niet minder vurige respons van rooms-katholieke zijde: 'Wij staan naast en bij elkaar in het aanvaarden van Jezus’ woord: wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.' Zo sprak pastoor Dr. M.A.L. Wagemaker uit bisdom Haarlem. Verwijzend naar het Tweede Vaticaans concilie zei hij: 'De katholieke kerk heeft moedig besloten om zich te vernieuwen door onophoudelijk te luisteren naar Gods Woord. Daardoor verstaat zij dat Christus zich wil laten kennen in iedere tijd en vraagt om een vrij gegeven geloof dat het hele leven omvat: hart en verstand. Dit geloof is geen werk van de mens zelf, maar een keuze van God voor de mens.'

'De pinksterbeweging is een gegeven dat door katholieken niet mag en kan worden ontkend. In de persoonlijke bekering, de zuivering van levenswandel, de vrijmoedigheid van het getuigenis, de gevoelde onderlinge solidariteit, het prijzen van Gods hoge Naam, het onophoudelijk streven om het persoonlijke en gemeenschappelijke leven te laten richten door Gods wil, moeten katholieken wel gaven van de heilige Geest onderkennen die zich uitwerken in daadwerkelijke heiliging. De vrije ontwikkeling van deze gemeenschappen, het sterk geconcentreerd zijn op de gave van profetie, genezing en tongentaal herinneren de katholieke kerk aan haar eigen charismatische wezen. De pinksterbeweging houdt de katholieke kerk een spiegel voor waarin zij haar neiging om het hiërarchische, dogmatische en juridische aspect van de kerk veel gewicht toe te kennen ziet, evenals de passieve geloofshouding van veel van haar leden, leken zowel als priesters.'

 

KOMENDE 100 JAAR

Wagemaker voorziet dat de ontwikkeling van de Pinksterbeweging in de komende 100 jaar veel gelijkenis zal vertonen met de ontwikkeling die de Kerk doormaakte in de 2e honderd jaar van haar bestaan. Daarom beval hij aan de werken van de apostolische vaders als Ireneüs, Ignatius van Antiochië en Justinianus te lezen.

'De dialoog met de katholieke kerk kan in deze ontwikkeling voor de pinksterkerken van immense betekenis zijn en is dat niet minder voor de katholieke kerk. De spontane opwekking van de beweging, haar universaliteit, haar onloochenbare resultaat in de bekering van zeer velen geven mij de persoonlijke overtuiging dat in haar de Geest werkzaam is.' Aldus Wagemaker die waarnemend pastoor is in Langedijk en lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Oecumene.

 

Beide lezingen staan op website StuCom onder de nummers 0151 en 0152, te vinden via www.kcv-net.nl/dialoog.

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht van de organiserende stuurgroep staat als document 0153 op website StuCom (o.m. te bereiken via www.kcv-net.nl/stucom) in de rubriek Dialoog Rooms-katholieken - Pinkstergelovigen. In deze rubriek staan verslagen en lezingen van alle dialoogbijeenkomsten in Nederland sinds het begin in 1999, en informatie over de internationale dialoog.